Regler for anvendelse af PIA BANG

Jf. foreningens vedtægter § 4 stk. 6 skal bestyrelsen fastsætte regler for anvendelsen af foreningens fartøj.

  1. Skibet må kun fremføres af en af bestyrelsen godkendt skipper. Udover skipper skal der altid som minimum være mindst en søkyndig medhjælper. Denne medhjælper skal som minimum kunne kaste anker sikkert sted, stoppe motoren og tilkalde hjælp evt. via mobiltelefon i tilfælde af skipperen får forfald.
  2. Inden sejlads skal skipperen sikre sig:

-        At kontrollere vejrudsigten fra DMI. Hvis der loves 9 sekundmeter eller mere, må der ikke lægges fra kaj.

-        At der i skabet på kajen bliver gjort notat om, hvornår skibet forventes at være tilbage ved kajen igen, samt hvem der er skipper.

-        At der i logbogen ikke er anført noget, der forhindrer skibet i at sejle.

-        At motor og stævnrør er smurt.

-        At der max. er 12 personer (inkl. besætningen) med skibet.

Alle skal bære redningsvest under sejladsen.

-        At skibets sikkerhedsudstyr er intakt og tilgængeligt.

  1. Efter endt sejlads skal skipperen sikre sig:

-        At der udfyldes en fortløbende nummereret rapport udvisende dato og tid for sejlads, antal personer, evt. antal fanget fisk, samt hvem der var medhjælper(besætningsmedlem).

-        At afregne for den pgl. sejlads på konto reg.nr. 5038 0001441836 Jyske Bank a/s inden for 3 dage efter sejladsen.

-        At notere besked i logbog eller på seddel i styrehuset til kommende skipper, hvis der har været problemer såvel løste som uløste under sejladsen.

-        At alt udstyr bliver slukket på skibet, og det afleveres i ryddelig og aflåst stand.

  1. Prisen pr. sejlet motortime fastsættes indtil videre til kr. 60.
  2. For at blive godkendt som skipper på foreningens fartøj skal man have gennemført og bestået Duelighedsprøven – både den teoretiske og den praktiske del.
  3. Derudover skal man have sejlet praktiksejlads med en eller flere af bestyrelsens godkendte skippere. Under denne praktiksejlads skal både skibets sikkerhedsudstyr, motor- og instrumentdel gennemgås. En eller flere af skibets skippere indstiller til bestyrelsen om godkendelse af nye skippere. Det er bestyrelsen, der godkender og formanden, der personligt udleverer det nye underskrevne lamineret skipperbevis.
  4. Skipperen og dennes medhjælper(e) kan medtage medlemmer af foreningen samt personer(gæster), der har umiddelbar tilknytning til ejerkredsen.
  5. Fartøjet må bruges til både fiske- og hyggeture, men må ikke anvendes til kommerciel sejlads for lystfiskere.
  6. Skibet har hjemsted i Kalundborg Havn. Hvis skibet under tursejlads ligger i fremmed havn, har skipperen ansvar for opsyn med skibet i denne periode. Alle udgifter i forbindelse med havnepenge i fremmed havn erlægges af deltagerne på de pgl. ture.

Bestyrelsen har ansvar for skibet under dokning.

  1. Hvis der foretages reparation/vedligeholdelse på skibet, skal der af sikkerhedshensyn altid befinde sig mindst 2 personer på skibet.

            Reglerne er revideret og godkendt af bestyrelsen den 18. april. 2023.

Peter Jensen

Formand

Del siden